Stručni radovi

icon PDF Uticaj puta na uzrok odnosno doprinos nastanka saobraćajne nezgode
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. - Stalni sudski veštak

icon PDF Veštačenje na utvrđivanju tehničke neispravnosti vozila kao uzroka saobraćajne nezgode
Bodolo Tibor, dipl.inž.mašinstva i Adam Aleksandar, dipl.inž.ind.inženjerstva

icon PDF Utvrđivanje naknade štete za nekorišćenje taksi vozila
Vjekoslav Posavac, dipl. oec. inž. maš., Aleksandar Adam, master inž. ind. inženjerstva,
Tibor Bodolo, dipl. inž. mašinstva

icon PDF Mesto i uloga sudskog veštaka na popravci oštećene karoserije
putničkog automobila u pogledu bezbednosti vozila i optimalnih troškova

Posavac Vjekoslav, dipl.oec.ing.mašinstva, Bodolo Tibor, dipl.ing.mašinstva,
Adam Aleksandar, student četvrte god. mašinstva

icon PDF Saobraćajno-tehnički aspekt sagledavanja mogućnosti
nastanka povreda putnika u autobusima i drugim vozilima

Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. - Stalni sudski veštak

icon PDF Jedan metodološki pristup utvrđivanju mesta sedenja
lica u vozilu u toku sudara

Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. - Stalni sudski veštak

icon PDF Veštacenje uz upotrebu softvera za simulaciju
saobracajnih nezgoda - verifikacija

Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. - Stalni sudski veštak

icon DOC PROBLEMATIKA ISPITIVANJA POMOĆNE KOČNICE
NA ZGLOBNOM AUTOBUSU „IKARBUS IK-201“

Tibor Bodolo, dipl. ing. maš., Vjekoslav Posavac, dipl. ecc. ing. maš.

icon DOC Pristup utvrđivanju uzroka požara na vozilu
Tibor Bodolo dipl.ing.maš., Vjekoslav Posavac dipl. oec. ing. maš.

icon PDF Problemi bezbednosti saobraćaja sa aspekta sudske prakse
Zdravka Pisarić sudija Opštinskog suda u Novom Sadu

icon PDF Eksperiment sudara - autobus i reno 4
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon PDF Eksperiment sudara - autobus z101 i bicikl
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon PDF Eksperiment sudara - reno4 i bicikl
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon PDF Utvrđivanje naknade nastale zbog nemogućnosti korišćenja vozila
Vjekoslav Posavac, dipl. ecc. ing. maš., Tibor Bodolo, dipl. ing. maš.

icon DOC Upotreba softvera u simulaciji sa Carat 4.0
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Usporavanje PMV u realnim uslovima
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Relevantni podaci sa tehničkih pregleda potrebni
za poboljšanje kvaliteta saobraćajnog veštačenja

Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Kvalitet u veštačenju - upotreba softvera
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Nalet PMV na zaštitnu ogradu
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Tehnički aspekt ozleda vratnog dela kičme primenom
simulacionog softvera za analizu nezgoda Carat 3.0

Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Praktični problemi prilikom identifikacije PMV u osiguranju
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Simulacija saobraćajnih nezgoda pomoću softvera virtual crash 2.2
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja

icon DOC Zaključci sa savetovanja na temu saobraćajne nezgode - Zlatibor 2007
Dr Ištvan Bodolo, dipl. ing. saobraćaja